Zpět

AKREDITOVANÉ KURZY

PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


•    PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Rozsah:16 hodin
Lektor: Michal Šalplachta
Počet účastníků: 6 – 18
Cena za účastníka: 1.490,- Kč (Dohoda možná)
Vzdělávací cíle kurzu:
-    Účastníci kurzu se orientují v problematice psychiatrie a psychopatologie. Orientují se v základních symptomech, syndromech a diagnózách duševních onemocnění.
-    Účastníci kurzu se orientují v možnostech léčby duševních nemocí, v organizaci péče o duševně nemocné.
-    Účastníci kurzu rozumí změnám v psychice člověka s duševním onemocněním.
-    Účastníci kurzu znají specifika přístupu ke klientům s psychiatrickými problémy, jsou seznámeni se zvláštnostmi v komunikaci, v přístupu při jednání a při realizaci sociálních služeb.
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni se specifickými intervencemi u osob s duševním onemocněním a s projevy duševních onemocnění jako jsou halucinace, bludy, neklid, deprese, mánie, úzkost, obsese, kompulze, BPSD, sebepoškozování, sebevražedné jednání, dezorientace a umí je použít v praxi.

 

•    INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Rozsah:16 hodin
Lektor: Michal Šalplachta
Počet účastníků: 6 – 18
Cena za účastníka: 1.490,- Kč (Dohoda možná)
Vzdělávací cíle kurzu:  Absolvent kurzu umí uplatnit metody a postupy individuálního plánování sociální služby se zájemci a uživateli sociálních služeb.
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni se základním rámcem individuálního plánování při poskytování sociálních služeb.
-    Účastníci kurzu znají proces individuálního plánování a umí ho uplatnit v praxi
-    Účastnící kurzu umí zacházet se vztahovou stránkou individuálního plánování.
-    Účastníci kurzu umí použít metody mapování potřeb, cílů, reality, možností a omezení.
-    Účastníci umí ve spolupráci s klientem stanovit cíle spolupráce a plán jejich dosažení.
-    Účastníci kurzu umí hodnotit průběh i výsledek poskytování sociální služby.
-    Účastníci umí zaznamenat průběh individuálního plánování do dokumentace.

 

•    NA ČLOVĚKA ZAMĚŘENÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍ PÉČI

Rozsah:16 hodin
Lektor: Michal Šalplachta
Počet účastníků: 6 – 14
Cena za účastníka: 1.490,- Kč (Dohoda možná)
Vzdělávací cíle kurzu:  Absolvent kurzu je seznámen s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho uplatnění v sociální péči.
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni s východisky,  filozofií a teorií přístupu zaměřeného na člověka
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni se základními vztahovými podmínkami přístupu zaměřeného na člověka
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni s možnostmi využití přístupu v praxi sociální péče, vzhledem ke koncepci služby a k cílové skupině uživatelů
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni s technikami přístupu zaměřeného na člověka a možnostmi jejich použití v praxi.

 

•    PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozsah:16 hodin
Lektor: Michal Šalplachta
Počet účastníků: 6 – 14
Cena za účastníka: 1.490,- Kč (Dohoda možná)
Vzdělávací cíle kurzu:   Absolvent kurzu umí uplatnit metody a postupy prevence a zvládání problémového chování při práci s uživateli sociálních služeb.
-    Účastníci kurzu rozumí pojmům problémové a rizikové chování
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni se základním rámcem práce s lidmi s rizikem v chování v kontextu lidských práv
-    Účastníci kurzu umí identifikovat riziko a rizikové chování a odhadnout přiměřené riziko
-    Účastníci kurzu znají způsoby prevence problémového chování
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni se zásadami a postupy zvládání problémového chování
-    Účastníci kurzu jsou seznámeni s pravidly použití opatření omezujících pohyb

 

  • KRIZOVÁ INTERVENCE PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Rozsah:16 hodin

Lektor: Michal Šalplachta

Počet účastníků: 6 – 14

Cena za účastníka: 1.490,- Kč (Dohoda možná)

Vzdělávací cíle kurzu: Absolvent kurzu umí uplatnit metody a postupy krizové intervence a psychosociální pomoci při práci s lidmi zasaženými  mimořádnými událostmi.

-  Účastníci kurzu se orientují v problematice pomoci lidem zasažených mimořádnou událostí

-  Účastníci znají projevy a důsledky mimořádné události na člověka, rodinu i komunitu

-  Účastníci kurzu umí poskytnout krizovou intervenci a následnou psychosociální pomoc lidem zasažených mimořádnou událostí